Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Academie Hypnos: de opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie gevestigd te Bussum.
 • Directie: eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en het beleid van Academie Hypnos.
 • Docent: de persoon die een of meerdere lesdagen verzorgt in opdracht van Academie Hypnos.
 • Examinator: de persoon die de Studenten praktijkexamens / tentamens afneemt.
 • Genderneutraliteit: daar waar in deze voorwaarden “hij” staat wordt steeds gerefereerd aan de persoon, ongeacht diens geaardheid.
 • Mentor: de persoon die vanuit Academie Hypnos de Student begeleidt in het studieproces.
 • Onderwijs- en Examenregeling (OER): opleidingspro­gramma en examenregeling.
 • Opleiding: opleiding, cursus, training, bij- of nascholing, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Opleiding Studentenstatuut (OS): instellings- en opleidingsspecifieke informatie over de gang van zaken tijdens de opleiding.
 • Studiewijzer: alle regels die gelden voor een specifiek opleidingsjaar.
 • Eindwerkstukbegeleider: de persoon die het eindwerkstuk begeleidt (1) of de tweede lezer (2).
 • Staf: de groep personen die met de leiding van de Academie Hypnos belast is.
 • Student: de natuurlijke persoon die feitelijk aan een door Academie Hypnos verzorgde opleiding deelneemt.
 • Vertrouwenspersoon: de persoon met wie je een klacht kunt bespreken na bespreking met de directie of de mentor.
 • Werkgever: de rechtspersoon die de deelname van de student faciliteert.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten die tussen Academie Hypnos en Student of Docent worden gesloten of uitgevoerd. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt expliciet afgewezen tenzij in de overeenkomst anders wordt vermeld.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden overeengekomen.
 3. Academie Hypnos heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig van tijd tot tijd te herzien. Indien zij dit doet zal zij studenten en docenten met een lopende verbintenis tijdig informeren.
 

Artikel 3 – Inschrijving en betaling

 1. Via de website kan de Student zich inschrijven voor de aangeboden trainingen/opleidingen.
 2. Academie Hypnos is gerechtigd om toelatingseisen te stellen en aanvullende voorwaarden te stellen waaraan de toekomstige student en docent/examinator moeten voldoen. Zij zal daartoe om informatie vragen over het arbeids- en studieverleden.
 3. De student en de docent/examinator zijn verplicht deze informatie volledig en naar waarheid te geven. Het geven van onjuiste of onvolledige informatie kan in het uiterste geval aanleiding zijn voor tijdelijke of definitieve schorsing.
 4. De kosten van de opleiding en de bijkomende kosten staan vermeld op de website. Tevens worden de kosten van de driejarige opleiding vermeld op het inschrijfformulier.
 5. Het opleidingsgeld van de driejarige opleiding kan in een termijn of in twee termijnen betaald worden. Bij uitzondering kan een andere betalingsregeling afgesproken worden. Overige opleidingen dienen in één keer en voorafgaand aan de opleiding te worden betaald.
 6. De student dan wel de werkgever dient de kosten binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding te voldoen, doch uiterlijk drie dagen voor aanvang van de opleiding bij latere inschrijving. Academie Hypnos is gerechtigd een student niet toe te laten tot de opleiding en/of het examen indien de factuur niet is betaald. Het lesgeld blijft echter verschuldigd.
 7. Bijkomende kosten: Kosten voor verplichte boeken, leertherapie, inhalen van gemiste lessen, herkansingen examens, supervisie buiten het curriculum zijn exclusief. Kosten voor readers, mentorbegeleiding, beoordeling opdrachten, tentamen/examen, thee en koffie zijn inclusief. Academie Hypnos is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen van boeken of studiematerialen die studenten zelf aan dienen te schaffen.
 8. Offertes zijn vrijblijvend en hebben de geldingsduur die in de offerte is opgenomen. Nadat de termijn is verlopen vervalt de offerte in principe. Indien de klant hiervan toch gebruik wenst te maken behoudt Academie Hypnos zich het recht voor om offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
 9. Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Dit kan aan verandering onderhevig zijn waardoor eventueel een naheffing kan plaatsvinden.
 

Artikel 4 – Annulering en restitutie

 1. De Student die deelneemt aan de driejarige opleiding heeft 14 dagen bedenktijd. Dit houdt in dat hij binnen 14 dagen na aanmelding zijn inschrijving schriftelijk dient te herroepen. Indien de opleiding op dat moment al betaald is wordt het reeds betaalde bedrag volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer.
 2. Annuleren van een bij- of nascholing is alleen mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bij- of nascholingsdag.
 3. Student is zelf verantwoordelijk om bij een les of bij- of nascholing te zijn. Academie Hypnos restitueert geen lesgeld bij het vergeten hiervan.
 4. Indien de student (of diens werkgever) na verloop van de bedenktijd annuleert geldt: na inschrijving tot 6 weken (42 dagen) voor de start van de opleiding: 10% betalingsverplichting, vanaf 6 weken voor de start van de opleiding 50% betalingsverplichting, vanaf 3 weken voor de opleiding 100% betalingsverplichting.
 5. Academie Hypnos behoudt zich het recht voor de Opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie te annuleren indien zich minder dan 10 Studenten hebben ingeschreven. De bijscholingen, specialisaties en korte opleidingen kunnen worden geannuleerd indien zich minder dan 6 Studenten hebben ingeschreven.
 6. De beslissing tot annulering wordt uiterlijk een week voor de geplande aanvang van de opleiding genomen en schriftelijk medegedeeld aan de ingeschreven personen.
 7. In het geval dat Academie Hypnos annuleert, worden de reeds betaalde opleidingen volledig teruggestort, zonder enige verplichting tot het vergoeden van rentes of schade.
 

Artikel 5 – Examens, vrijstellingen, schorsing en overmacht

 1. Tentamens en examens: Het eerste en tweede jaar wordt afgesloten met een schriftelijk en praktijktentamen. De student behaalt bij voldoende resultaten na beide jaren een certificaat. Het derde jaar wordt afgesloten met een examen. De student behaalt een diploma voor de drie- of vierjarige beroepsopleiding voor hypnotherapie en psychosociale therapie, indien hij/zij de opleiding met voldoende resultaten heeft doorlopen, inclusief tussentijdse toetsen in de psychosociale basiskennis en indien zijn/haar opdrachten in alle jaren voldoende zijn uitgevoerd.
 2. Vrijstellingen: Voor specifieke Psychosociale (en Medische) BasisKennis (PsBK en MBK) lessen kan vrijstelling worden aangevraagd met een vrijstellingen aanvraagformulier. Vrijstelling wordt toegekend indien de student deze lesinhoud aantoonbaar elders heeft gedaan. De student ondersteunt de aanvraag met curriculum en behaald cijfer, certificaat en/ of diploma. Op basis van deze bijlage(n) beoordelen de examencommissie en de directeur de aanvraag. De directeur beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit gemotiveerd per e-mail aan de aanvrager mede. Indien de student in aanmerking komt voor vrijstellingen, dan wordt van de lesprijs het bedrag van de vrijgestelde lessen, € 80,- per lesdag, afgetrokken.
 3. Schorsing: Onder schorsing wordt verstaan dat de student tijdelijk of definitief de toegang tot de opleiding wordt ontzegd, omdat de student het leerproces niet kan volgen, of omdat hij ernstige storingen in de groep veroorzaakt, of omdat het eigen proceswerk het leren moeilijk maakt of vanwege grensoverschrijdend gedrag. Indien de student in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling, genoemd onder schorsing en overmacht, krijgt de student € 70,- per lesdag terug vanaf de datum dat er een melding tijdens een gesprek hierover heeft plaatsgevonden.
 4. Een beroep op overmacht komt de student en de docent toe indien er sprake is van een situatie die niet aan hem te wijten is en niet te voorzien was, zulks ter beoordeling van Academie Hypnos. Academie Hypnos zal zich ingeval van overmacht inspannen om in overleg een inhaalmogelijkheid te creëren dan wel over te gaan tot terugbetaling. Indien Academie Hypnos zelf met een beroep op overmacht lessen moet cancelen zal zij zich steeds inspannen om op zo kort mogelijke termijn een mogelijkheid te bieden lessen in te halen. Voorbeelden van overmacht zijn het plotseling krijgen van een ernstige ziekte of handicap. Financiële problemen, verhuizingen, grote drukte of het krijgen van een kind worden niet als overmacht gezien. Bij financiële of persoonlijke problemen kan worden overlegd over een betalingsregeling.
 

Artikel 6 – Studievoorwaarden en Gedragsregels

 1. Indien de lessen van de driejarige opleiding niet 100% worden gevolgd, wordt de gemiste lesstof in principe ingehaald door middel van een aantal uur bijles bij de docent op eigen kosten van de student. In enkele gevallen kan de lesstof anders worden ingehaald. De student overlegt met de coördinator hoe de door hem/haar gemiste les ingehaald moet worden. Indien 15% of een hoger percentage van de lessen niet is gevolgd, behoudt de directeur het recht voor om de student certificering te onthouden.
 2. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) wordt het pro­gramma en de examens die moeten worden afgelegd vastgelegd. De OER geeft tevens aan in welke volgorde de studieonderdelen gevolgd moeten worden en welke werk- en toets­vormen er per module worden gebruikt. Tenslotte bevat de OER ook de regels die gelden met betrekking tot het afleggen van een tentamen. Elke Student wordt geacht voor aanvang van het eerste examen kennis te hebben geno­men van de OER.
 3. De Student ontvangt gedurende de eerste lesmaand van de driejarige opleiding een wachtwoord voor het studentenportaal, zodat zij/hij zich op de hoogte kan stellen van het Opleidingstudentenstatuut (OS) en het Opleidings- en examenreglement (OER) en andere van belang zijnde info.
 4. De overgangsvoorwaarden inclusief alle opdrachten, rooster, literatuur en competenties per lesdag vindt de Student in de studiewijzer. De Student ontvangt deze studiewijzer, inclusief mondelinge toelichting op de eerste lesdag van elk lesjaar.
 5. Studenten vullen na afloop van de cursus een evaluatieformulier in. De feedback wordt gelezen en indien van toepassing meegenomen in beslissingen omtrent de opleiding.
 6. Indien er sprake is van storend gedrag (Docent of Student), dan zal hier eerst melding van worden gemaakt door de directie bij de betrokken persoon, waarna eenmaal herhaalde melding bij onveranderd gedrag plaatsvindt. Indien dit niet tot verandering in het storende gedrag leidt wordt de persoon daarna geschorst. (Zie Grensoverschrijdend gedrag in het OS.)
 7. Indien tijdens de opleiding blijkt dat de student over onvoldoende vaardigheden of kennis beschikt en de groep te veel remt in het ontwikkelingsproces (zulks ter beoordeling van de docent) zal er tijdig met de student worden gesproken over de voortgang. Academie Hypnos zal alles in het werk stellen om de deelname van de student aan de opleiding te faciliteren, maar behoudt zich het recht voor om een student van verdere deelname uit te sluiten indien deze deelname voor het leerproces van groep en individuele deelnemers niet meer aanvaardbaar is.
 

Artikel 7 – Privacy

 1. Alle privacygevoelige informatie door studenten, docenten dan wel Academie Hypnos verstrekt in het kader van de opleiding is vertrouwelijk en valt onder een geheimhoudingsverplichting.
 2. Academie Hypnos verwerkt persoonsgegevens en gaat hier conform de AVG mee om. De wijze waarop is in detail uitgewerkt in de `Privacyverklaring en cookie beleid Academie Hypnos` en wordt vermeld op de website. Academie Hypnos verzamelt geen cookies van studenten via haar website.
 3. Iedereen die zich inschrijft voor een opleiding meldt zich automatisch aan voor de mailinglijst waarmee hij/zij op de hoogte wordt gehouden van andere opleidingen en bijscholingen van Academie Hypnos. Iemand kan zich te allen tijde voor de nieuwsbrief uitschrijven.
 4. Studentengegevens van alumni worden gebruikt om nieuws van Academie Hypnos over onder andere bijscholingen te blijven ontvangen totdat de alumnus aangeeft dit niet meer te willen ontvangen.
 5. Afgestudeerde therapeuten die ingeschreven zijn bij een beroepsvereniging kunnen hun praktijkgegevens doorgeven voor vermelding op de website. De therapeut wordt op deze manier gevonden door studenten die een leertherapeut zoeken en door cliënten die een hypnotherapeut zoeken.
 6. De benodigde informatie is: Voornaam, Achternaam, Plaats van de praktijk, E-mailadres, Telefoonnummer, Website en bij welke Beroepsvereniging de therapeut is aangesloten. Andere informatie wordt niet opgenomen. De therapeut is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en stuurt per ommegaande reactie wanneer gevraagd wordt zijn gegevens te controleren. Nalaten van het geven van een tijdige reactie kan resulteren in het niet meer vermeld worden op de website.
 7. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie afkomstig van derden die zij hetzij direct hetzij van elkaar, hetzij via de opleiding of hetzij via docenten hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 8. Het maken van geluid- of beeldopnames tijdens de lessen is niet toegestaan.
 

Artikel 8 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Studiemateriaal, curriculum en competenties zijn eigendom van Academie Hypnos en vallen onder het Auteursrecht. Studenten hebben uitsluitend gebruiksrecht voor eigen leerdoeleinden en publicatie of overdracht anderszins is niet toegestaan. Het Auteursrecht rust ook op de aanvullingen die Docenten hebben gemaakt/gebruiken.
 2. Alle informatie, waaronder de offerteaanvraag, gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie, die door Academie Hypnos in het kader van de (totstandkoming van de) Overeenkomst aan Docent of Student wordt verstrekt en/of is vervaardigd, mag door Docent of Student op geen andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor deze aan haar ter beschikking is gesteld en blijft te allen tijde eigendom van Academie Hypnos.
 3. Studenten en docenten dienen zich ervan bewust te zijn dat op alle studiematerialen, dus ook de materialen die geheel of ten dele vervaardigd zijn door derden zoals boeken, filmopnames etc., het Auteursrecht rust en dat geen enkele deel daarvan vermenigvuldigd, opgeslagen in een digitaal bestand en/of gepubliceerd mag worden zonder toestemming van Academie Hypnos dan wel de auteur.
 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Academie Hypnos is niet aansprakelijk voor claims die hun oorsprong vinden in de gevolgde lessen, de studie zelf, de omgang met docenten/examinatoren en medestudenten en de gebruikte lesmaterialen. Voorts is zij niet aansprakelijk voor diefstal, lichamelijk of psychisch letsel, ontstaan tijdens studieactiviteiten. Deelname aan de opleidingen geschiedt geheel voor eigen risico van de student. Dit is slechts anders wanneer de schade aantoonbaar en met opzet of door bewuste roekeloosheid is ontstaan door (medewerkers van) Academie Hypnos.
 2. Indien er een gegronde aansprakelijkheidsstelling is kan deze nooit hoger zijn dan het maximaal door de verzekering uit te keren bedrag.
 3. De student en de docent/examinator vrijwaren Academie Hypnos voor aanspraken van derden. Zij zijn zelf aansprakelijk voor hetgeen zij (mogelijk onbedoeld) veroorzaken en worden geacht hiervoor op adequate wijze te zijn verzekerd.
 

Artikel 10 – Klachten

 1. Academie Hypnos beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. (Zie Evaluatie en Klachtenprocedure in het OS.)
 2. Student, docent en examinator plaatsen geen negatieve opmerkingen over Academie Hypnos via social media zonder de klacht eerst te hebben besproken met Academie Hypnos en Academie Hypnos in de gelegenheid te hebben gesteld om het probleem op redelijke wijze op te lossen.
 

Artikel 11 – Toepasselijk Recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten tussen Academie Hypnos en Student, Docent, Examinator of derden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.