Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Academie Hypnos is aangesloten bij de NRTO. De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor het realiseren van een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examen aanbod. Wij hanteren de gedragsregels van NRTO: Gedragscode-NRTO.

Een deelnemer aan de opleiding ‘Hypnotherapie en Psychosociale therapie’, de opleiding ‘PSBK’, de opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’ en alle bij- en nascholingen, neemt in beginsel deel uit hoofde van beroep of bedrijf of toekomstig beroep of bedrijf. Zie daarom hieronder opgesomd de Algemene Voorwaarden voor B2B van Academie Hypnos.

Zie hier ook het Examenreglement, de Klachtenprocedure en de Algemene-Voorwaarden-NRTO-ConsumentenWe hanteren de betalingsvoorwaarden van Medicas. 

 • Academie Hypnos: de opleiding ‘Hypnotherapie en Psychosociale therapie’, de opleiding ‘PSBK’, de opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’ en alle bij- en nascholingen, gevestigd te Voorthuizen. Vanaf nu: Hypnos.
 • Afstudeeropdrachtbegeleider: de persoon die de student tijdens het maken van de afstudeeropdracht begeleidt.
 • Directeur: de eindverantwoordelijke voor alle activiteiten en het beleid van Hypnos.
 • Docent: de persoon die een of meerdere lesdagen verzorgt in opdracht van Hypnos.
 • Examinator: de persoon die de Studenten praktijk(eind)toetsen afneemt.
 • Genderneutraliteit: daar waar in deze voorwaarden “hij” staat wordt steeds gerefereerd aan de persoon, ongeacht diens gender.
 • Inschrijvingsformulier: de overeenkomst tussen Hypnos en Student.
 • Mentor: de persoon die vanuit Hypnos de Student begeleidt in het studieproces.
 • Offerte: een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst al dan niet opgesteld op verzoek van een Student, diens werkgever of het UWV.
 • Onderwijs- en Examenregeling (OER): opleidingspro­gramma en examenregeling.
 • Opleiding: opleiding, cursus, training, bij- of nascholing, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Opleiding Studentenstatuut (OS): instellings- en opleidingsspecifieke informatie over de gang van zaken tijdens de opleiding.
 • Opleidingsgeld: de kosten van de opleidingen of bij- en nascholingen.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Student en Hypnos, de overeenkomst tussen Docent of Examinator en Hypnos en de overeenkomst tussen Hypnos en Werkgever
 • Studiewijzer: de inhoud van de opleiding(en) en de daaraan verbonden overgangsvoorwaarden, tentamens, examens en praktijk(eind)toetsen die gelden voor een specifiek opleidingsjaar.
 • Staf: de groep personen die met de leiding van de Hypnos belast is.
 • Student: de natuurlijke of rechtspersoon die aan een door Hypnos verzorgde opleiding of bij- en nascholing deelneemt vanuit (huidig of toekomstig) beroep of bedrijf.
 • Vertrouwenspersoon: de persoon met wie je een klacht kunt bespreken na bespreking met de Directeur en/of de Mentor.
 • Werkgever: de rechtspersoon die de deelname van de Student faciliteert.
 • Zorgprofessional: de natuurlijke of rechtspersoon die is opgeleid als bijvoorbeeld (klinisch) psycholoog, psychotherapeut, counselor, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, verpleegkundige, arts, tandarts.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten die tussen Hypnos en Student, Werkgever, Docent of Examinator worden gesloten of uitgevoerd. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (m.u.v. de Algemene Voorwaarden van de NTRO) wordt expliciet afgewezen tenzij in de overeenkomst anders wordt vermeld.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden overeengekomen.
 3. Hypnos heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te herzien. Indien zij dit doet informeert zij Studenten, Docenten en Examinatoren met een lopende verbintenis tijdig.
 1. Via de website kan de Student zich inschrijven voor de aangeboden trainingen/opleidingen.
 2. Toelatingsprocedure voor de opleiding ‘Hypnotherapie en Psychosociale therapie’ en de opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’.
  De instroomeisen/toelatingsvoorwaarden zijn:
  a) De minimumleeftijd van toelating is 22 jaar.
  b) Een aspirant Student spreekt en leest de Nederlandse taal.
  c) Zeer slechthorenden kunnen niet worden aangenomen.
  d) Het minimumdiploma van toelating voor de opleiding ‘Hypnotherapie en Psychosociale Therapie’ is havo of mbo-4. De aspirant Student overlegt een kopie van het diploma van de vooropleiding. Indien de Student niet minimaal een diploma op havo of mbo-4 niveau heeft, wordt een 21+ toets afgenomen. Voor deze toets heeft de Student 3 uur de tijd. Er wordt minimaal een 6- gehaald. De uitslag volgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken.
  Het minimumdiploma van toelating voor de opleiding Hypnotherapie voor de Zorgprofessional is een diploma voor het beroep dat ze uitoefenen, zoals (klinisch) psycholoog, psychotherapeut, counselor, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, verpleegkundige, arts, tandarts. De aspirant student voor de opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’ overlegt een kopie van het diploma van de vooropleiding.
  De toelatingsprocedure is als volgt:
  e) Een persoonlijk oriëntatiegesprek wordt gevoerd waarin onder meer wordt gecheckt of de aspirant Student voldoet aan de bij 3.2 a-d genoemde instroomeisen/toelatingsvoorwaarden. De volgende zaken worden besproken: leeftijd, vooropleidingen, werk (vroeger en nu), gezinssituatie, ervaring met (hypno)therapie, motivatie hypnotherapie, motivatie Hypnos, persoonlijke bijzonderheden. De vragen van de aspirant Student worden beantwoord.
  f) De Student vult het inschrijfformulier in, ondertekent het aan beide kanten en stuurt het bij voorkeur digitaal in. Indien hij het formulier fysiek instuurt of inlevert, ontvangt de Student een kopie ervan. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en het Opleiding Studentenstatuut (OS) en Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) integraal van toepassing.
  g) Na ontvangst van het inschrijfformulier voor de Opleiding ontvangt de Student een schriftelijke bevestiging op zijn e-mailadres met praktische informatie over de start van de opleiding en de factuur.
 3. Inschrijvingsprocedure voor bij- en nascholingen. Een deelnemer aan een bij- of nascholing schrijft zich in voor de bijscholing door het invullen van het online inschrijfformulier. Na ontvangst van de inschrijving stuurt Hypnos een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de deelnemer. De factuur wordt naderhand gestuurd naar het e-mailadres van de deelnemer, met in de aanhef het vestigings- of woonadres dat de deelnemer bij de inschrijving heeft aangegeven.
 4. Hypnos is gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen waaraan de toekomstige Student, Docent en Examinator moeten voldoen. Zij zal daartoe om informatie vragen over het arbeids- en studieverleden.
 5. De Student, Docent en de Examinator zijn verplicht deze informatie volledig en naar waarheid te geven. Het geven van onjuiste of onvolledige informatie kan in het uiterste geval aanleiding zijn voor een eenzijdige beëindiging van de Overeenkomst door Hypnos.
 6. Een Student aan de opleiding of een deelnemer aan een bij- of nascholing heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd maar maximaal tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding of bij- en nascholing. Dit houdt in dat hij binnen 14 dagen na aanmelding zijn inschrijving uitsluitend schriftelijk kan herroepen via info@hypnos.nl. Indien de opleiding of de bij- en nascholing op dat moment al betaald is wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer.
 7. Het opleidingsgeld van de opleiding en de bijkomende kosten staan vermeld op de website. Tevens wordt het opleidingsgeld van de opleiding ‘Hypnotherapie en Psychosociale therapie’ en de opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’ vermeld op het inschrijfformulier.
 8. Het opleidingsgeld van een opleidingsjaar dient volledig te worden voldaan, ook als men voor het eind van het opleidingsjaar stopt.
 9. Het opleidingsgeld van de driejarige opleiding kan in een termijn of in twee termijnen betaald worden. Bij uitzondering kan een andere betalingsregeling afgesproken worden. Overige opleidingen en bij- en nascholingen dienen in één keer en voorafgaand aan de opleiding te worden betaald.
 10. De Student dan wel de Werkgever dient het opleidingsgeld binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding te voldoen, doch uiterlijk drie dagen voor aanvang van de opleiding bij latere inschrijving. Hypnos is gerechtigd een Student niet toe te laten tot de opleiding en/of het examen indien de factuur niet is betaald. Het opleidingsgeld blijft echter verschuldigd.
 11. Elk jaar in januari past Hypnos het lesgeld van de verschillende lesjaren, korte opleidingen en bij- en nascholingen aan. Deze bedragen worden op de website gepubliceerd.
 12. Kosten voor readers, mentorbegeleiding, beoordeling opdrachten, tentamen/examen, thee en koffie zijn in het opleidingsgeld inbegrepen. Bijkomende kosten: kosten voor verplichte boeken, leertherapie, inhalen van gemiste lessen, herkansingen examens, supervisie buiten het curriculum zijn niet inbegrepen in het opleidingsgeld. Hypnos is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen van boeken of studiematerialen die de Student zelf aan dient te schaffen.
 13. Offertes zijn vrijblijvend en hebben de geldingsduur die in de offerte is opgenomen. Nadat de termijn is verlopen vervalt de offerte. Indien de klant hiervan toch gebruik wenst te maken is Hypnos niet verplicht tot het aangaan van een overeenkomst en behoudt zij het recht om wijzigingen in de offerte aan te brengen.
 14. Alle opleidingsgelden zijn vrijgesteld van btw. Dit kan aan verandering onderhevig zijn waardoor eventueel een naheffing kan plaatsvinden.
 1. Indien de Student, of diens Werkgever, na verloop van de bedenktijd de opleiding ‘Hypnotherapie en Psychosociale therapie’, de opleiding ‘PSBK’ en de opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’ annuleert, geldt: na bedenktijd tot 2 maanden voor de start van de opleiding: 20% betalingsverplichting voor het komend studiejaar, vanaf 2 tot 1 maand voor de start van de opleiding 50% betalingsverplichting, vanaf 1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding 70% betalingsverplichting, vanaf 2 weken voor de start van de opleiding en bij tussentijdse beëindiging 100% betalingsverplichting.
 2. Hypnos behoudt zich het recht voor de opleiding ‘Hypnotherapie en Psychosociale therapie’, de opleiding ‘PSBK’ en de opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’ te annuleren indien zich minder dan 10 Studenten hebben ingeschreven. De bij- en nascholingen, specialisaties en korte opleidingen kunnen worden geannuleerd indien zich minder dan 6 Studenten hebben ingeschreven.
 3. De beslissing tot annulering wordt uiterlijk een week voor de geplande aanvang van de opleiding genomen en schriftelijk medegedeeld aan de ingeschreven personen.
 4. In het geval dat Hypnos annuleert, worden de reeds betaalde bedragen voor de opleidingen binnen twee weken volledig teruggestort, zonder enige verplichting tot het vergoeden van rentes of schadevergoeding.
 5. Annuleren van een bij- of nascholing door de deelnemer is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bij- of nascholingsdag en kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van een door Hypnos ontvangen e-mail van de deelnemer. Indien de bij- of nascholing op dat moment al betaald is wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer. Bij annulering na de twee weken bedenktijd en binnen drie weken voor aanvang van de bij- of nascholing is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd.
 6. De Student of deelnemer aan een bij- of nascholing is zelf verantwoordelijk om bij een les of bij- of nascholing te zijn. Hypnos restitueert geen opleidingsgeld bij het vergeten hiervan.

De studieovereenkomst kan na aanvang van de opleiding op de volgende manieren eindigen:

 1. Met wederzijds goedvinden:
  a. Van rechtswege door de succesvolle afronding van de opleiding
  b. Indien beide partijen instemmen met een tussentijdse beëindiging. In dit geval wordt dit besluit en de eventuele voorwaarden en gevolgen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
 2. Eenzijdig door de student:
  a. Door het overlijden van de student.
  b. In geval van surseance of faillissement van Hypnos.
  c. Door opzegging: indien Hypnos niet aan zijn verplichtingen voldoet, na ingebrekestelling. Hypnos voldoet niet aan haar verplichtingen wanneer zij de lessen annuleert zonder de lessen opnieuw in te plannen of uitzicht te geven op een tijdstip dat ze weer ingepland worden.
  d. Door ontbinding: indien Hypnos niet aan zijn verplichtingen voldoet, na ingebrekestelling.
  e. Door overmacht, zie artikel 7.3.
 3. Eenzijdig door Hypnos:
  a. Door het voor onbepaalde tijd onbekwaam raken van de student.
  b. Door opzegging: indien de student niet aan zijn verplichtingen voldoet, bijv. betalingsverplichtingen, na ingebrekestelling of in gevallen zoals bedoeld in artikel 7.2.
  c. Door ontbinding: indien de student niet aan zijn verplichtingen voldoet, na ingebrekestelling.
  d. Door overmacht.
 1. Het eerste jaar wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen en een praktijktoets. Het tweede jaar wordt afgesloten met twee schriftelijke tentamens en een praktijktoets De Student behaalt bij voldoende resultaten na beide jaren een certificaat. Het derde jaar wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een praktijkeindtoets. Het vierde jaar wordt afgesloten met een praktijkopdracht. De opleiding ‘PSBK’ wordt afgesloten met twee schriftelijke tentamens.  De opleiding ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’ wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen en een praktijktoets. De Student behaalt een diploma voor de beroepsopleiding voor ‘Hypnotherapie en Psychosociale therapie’, ‘PSBK’ of ‘Hypnotherapie voor de Zorgprofessional’, na voldoende uitgevoerde opdrachten gedurende alle opleidingsjaren en een voldoende beoordeling voor de schriftelijke tentamens/examen en een voldoende beoordeling van de praktijk(eind)toets.
 2. De Student kan vrijstelling aanvragen voor één of meerdere lessen of tentamenonderdelen uit de opleiding waarvoor hij aantoonbaar voldoende vooropleiding heeft. Voor specifieke psychosociale basiskennis (PSBK) lessen geldt dat vrijstelling aangevraagd kan worden wanneer de Student voldoet aan een van beide volgende eisen:
  a. De Student heeft een door CPION of SNRO geaccrediteerd PSBK-diploma.
  b. De Student heeft een diploma van een van de opleidingen die vrijstelling geven voor de psychosociale basiskennis volgens RBCZ. Dit overzicht staat op de website en is op te vragen bij de Directeur.
  Vrijstelling voor andere lessen kan worden toegekend als de Student diploma’s, certificaten, studiemateriaal, curriculum etc. overlegt waaruit blijkt dat hij deze lesinhoud elders heeft gevolgd. In overleg kan een aangepast rooster worden samengesteld.Vrijstelling kan worden aangevraagd met een vrijstellingen aanvraagformulier minimaal 6 weken voor de start van de betreffende opleiding of module. De Student ondersteunt de aanvraag met curriculum en behaald cijfer, certificaat en/ of diploma. Hypnos kan om aanvullende informatie verzoeken. Op basis van deze bijlage(n) beoordelen de examencommissie en de Directeur de aanvraag. De Directeur beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit gemotiveerd per e-mail aan de aanvrager mede. Indien de Student in aanmerking komt voor vrijstellingen, dan wordt van het opleidingsgeld het bedrag van de vrijgestelde lessen, € 80,- per lesdag, afgetrokken. Bezwaar tegen de beslissing van vrijstelling kan worden ingediend bij de bezwaarcommissie.
 3. Een bewijs van deelname, certificaat of diploma wordt eenmalig uitgereikt na het succesvol afronden van een opleiding of bij- en nascholing. Een kopie exemplaar kan worden aangevraagd bij kwijtraken. Academie Hypnos brengt hier administratiekosten voor in rekening. In het geval van kwijtraken van een CPION diploma brengt Hypnos bovendien de kosten in rekening die CPION rekent voor het aanmaken van een kopie diploma.
 1. Onder schorsing wordt verstaan dat de Student tijdelijk de toegang tot de opleiding wordt ontzegd, omdat de Student het leerproces niet kan volgen, of omdat hij ernstige storingen in de groep veroorzaakt, of omdat het eigen proceswerk het leren moeilijk maakt, of vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hypnos en de Student gaan na schorsing in gesprek om tot een oplossing te komen. Dit kan leiden tot een tijdelijke onderbreking van de studie, tot een voorwaardelijke hervatting van de studie of tot een beëindiging van de opleiding.
 2. Hypnos wil een veilige, gezonde en prettige leeromgeving aan haar Studenten, Docenten en Examinatoren bieden. Integriteit staat hoog in het vaandel bij Hypnos. Hypnos tolereert daarom op geen enkele manier (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, in welke vorm dan ook.
  a. Het gebruik van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen wordt niet getolereerd. Roken is niet toegestaan tijdens de les- of begeleidingsactiviteiten en in het pand. Het maken van onderscheid op grond van ras, huidkleur, etnische afkomst, religie, sekse en leeftijd is niet toegestaan. Agressie en intimidatie worden niet getolereerd. Frauduleuze handelingen zijn onaanvaardbaar. Het bewust verspreiden van onjuiste informatie of propaganda is niet toegestaan. Het bewust en bij herhaling weerhouden van medestudenten om te leren is onacceptabel. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Van de Student, de Docent en de Examinator die dergelijk gedrag signaleert binnen Academie Hypnos wordt verwacht dat hij dat niet accepteert en dit op een wijze die past bij de situatie aan de orde kan en zal stellen. Hij kan daarbij op steun van de Directeur rekenen. Indien er sprake is van storend gedrag door Student, Docent of Examinator, dan wordt hier eerst melding van gemaakt door de Directeur bij de betrokken persoon, waarna eenmaal herhaalde melding bij onveranderd gedrag plaatsvindt. Indien dit niet tot verandering in het storende gedrag leidt wordt de persoon daarna geschorst. Wat grensoverschrijdend gedrag is bepaalt de Directeur al dan niet samen met de Staf, Docenten en of Examinatoren.
  b. Deze conclusie kan leiden tot een “iudicum abendi”, (een “vonnis tot vertrek” zoals beschreven in art. 7.42a WHW) en wordt slechts getrokken op basis van bewezen feiten, zwaarwegende argumenten en na zorgvuldige afweging door Directeur al dan niet samen met de Staf, Docenten en of Examinatoren. Het Iudicum abendi kan tot eenzijdige opzegging van de studieovereenkomst door Hypnos leiden. Bij misdragingen vallend onder het wetboek van strafrecht wordt in beginsel altijd aangifte gedaan door Hypnos.
 3. Een beroep op overmacht komt de Student, de Docent en de Examinator toe indien er sprake is van een situatie die niet aan hem te wijten is en niet te voorzien was, zulks ter beoordeling van Hypnos. Hypnos zal zich ingeval van overmacht inspannen om in overleg een inhaalmogelijkheid te creëren dan wel over te gaan tot terugbetaling. Voorbeelden van overmacht zijn het plotseling krijgen van een ernstige ziekte of handicap. Financiële problemen, verhuizingen, grote drukte of het krijgen van een kind worden niet als overmacht gezien. Bij financiële of persoonlijke problemen kan worden overlegd over een betalingsregeling. Indien Hypnos zelf met een beroep op overmacht lessen moet cancelen zal zij zich steeds inspannen om op zo kort mogelijke termijn een mogelijkheid te bieden lessen in te halen.
 4. Kwijtscheldingsregeling: In geval van overmacht en eenzijdige opzegging van de studieovereenkomst door Hypnos, krijgt de Student € 70,- per lesdag terug vanaf de datum dat er een melding tijdens een gesprek hierover heeft plaatsgevonden. In gevallen zoals bedoeld in artikel 7.2 krijgt de Student € 70,- per lesdag terug vanaf de datum van de tweede schriftelijke waarschuwing. Indien de Student aantoonbaar schade heeft veroorzaakt vindt geen restitutie plaats en zal de schade verrekend worden met de teruggave onverlet het recht van Hypnos om het eventueel na verrekening resterende bedrag alsnog in rekening te brengen bij de Student.
 5. Een Student kan geen aanspraak doen op teruggave van opleidingsgelden nadat de lessen zijn gevolgd en na examinering.
 1. Indien de lessen van de driejarige opleiding niet 100% worden gevolgd, wordt de gemiste lesstof in principe ingehaald door middel van een aantal uur bijles bij de Docent op eigen kosten van de Student. In enkele gevallen kan de lesstof anders worden ingehaald. De Student overlegt met de Directeur hoe de door hem/haar gemiste les ingehaald moet worden. Indien 15% of een hoger percentage van de lessen niet is gevolgd, behoudt de Directeur het recht voor om de Student certificering te onthouden.
 2. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. Het OER geeft een overzicht van de regelingen ten aanzien van tentamens, examens, praktijktoetsen. Elke Student wordt geacht voor aanvang van het eerste tentamen kennis te hebben geno­men van de OER.
 3. De Student ontvangt gedurende de eerste lesmaand van de driejarige opleiding een wachtwoord voor het studentenportaal, zodat hij zich op de hoogte kan stellen van het Opleidingstudentenstatuut (OS) en het Opleidings- en examenreglement (OER) en andere van belang zijnde info.
 4. De overgangsvoorwaarden inclusief alle opdrachten, rooster, literatuur en competenties per lesdag vindt de Student in de studiewijzer. De Student ontvangt deze studiewijzer, inclusief mondelinge toelichting op de eerste opleidingsdag van elk lesjaar.
 5. Studenten vullen na afloop van de cursus een evaluatieformulier in. De feedback wordt gelezen en indien van toepassing meegenomen in beslissingen omtrent de opleiding.
 6. Indien de Student tijdens de opleiding besluit te stoppen, wordt de Student door de directeur uitgenodigd voor een evaluatief gesprek.
 7. Indien tijdens de opleiding blijkt dat de Student over onvoldoende vaardigheden of kennis beschikt en de groep te veel remt in het ontwikkelingsproces, zulks ter beoordeling van de Directeur al dan niet samen met de Staf, Docenten en of Examinatoren, wordt er tijdig met de Student gesproken over de voortgang. Hypnos stelt alles in het werk om de deelname van de Student aan de opleiding te faciliteren, maar behoudt zich het recht voor om een Student van verdere deelname uit te sluiten indien deze deelname voor het leerproces van groep en individuele deelnemers niet meer aanvaardbaar is.
 1. Alle privacygevoelige informatie bekend bij of verstrekt door Studenten, Docenten en Examinatoren dan wel Hypnos in het kader van de opleiding is vertrouwelijk en valt onder een geheimhoudingsverplichting. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 2. Hypnos verwerkt persoonsgegevens en gaat hier conform de AVG mee om. Dit wordt in detail uitgewerkt in de `Privacyverklaring en cookie beleid Hypnos` en vermeld op de website. Hypnos verzamelt geen cookies van Studenten via haar website.
 3. Iedereen die zich inschrijft voor een opleiding meldt zich automatisch aan voor de mailinglijst waarmee hij op de hoogte wordt gehouden van andere opleidingen en bij- en nascholingen van Hypnos. Iemand kan zich te allen tijde voor de nieuwsbrief uitschrijven.
 4. Studentengegevens van alumni worden gebruikt om nieuws van Hypnos over onder andere bij- en nascholingen te blijven ontvangen totdat de alumnus aangeeft dit niet meer te willen ontvangen.
 5. Afgestudeerde therapeuten die ingeschreven zijn bij een beroepsvereniging kunnen hun praktijkgegevens doorgeven voor vermelding op de website. De therapeut wordt op deze manier gevonden door Studenten die een leertherapeut zoeken en door cliënten die een hypnotherapeut zoeken.
 6. De benodigde informatie voor vermelding op de website is: Voornaam, Achternaam, Plaats van de praktijk, E-mailadres, Telefoonnummer, Website en bij welke Beroepsvereniging de therapeut is aangesloten. Andere informatie wordt niet opgenomen. De therapeut is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en stuurt per ommegaande reactie wanneer gevraagd wordt zijn gegevens te controleren. Nalaten van het geven van een tijdige reactie kan resulteren in het niet meer vermeld worden op de website. Indien Hypnos naar aanleiding van deze informatie vragen, informatie, klachten etc. bereiken die bestemd zijn voor of betrekking hebben op de therapeut zendt Hypnos deze gegevens direct door en brengt de afzender hiervan op de hoogte.
 7. Indien persoons- of praktijkgegevens zoals bedoeld in voorgaande leden wijzigen is de Student of de Therapeut verplicht zo snel mogelijk Hypnos te informeren.
 8. Het maken van geluid- of beeldopnames tijdens de lessen is niet toegestaan.
 1. Studiemateriaal, curriculum en competenties zijn eigendom van Hypnos en vallen onder het Auteursrecht. Studenten hebben uitsluitend gebruiksrecht voor eigen leerdoeleinden. Publicatie of overdracht anderszins is nadrukkelijk verboden. Het Auteursrecht rust ook op de aanvullingen die Docenten hebben gemaakt of gebruiken.
 2. Alle informatie, waaronder de offerteaanvraag, gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie, die door Hypnos in het kader van de (totstandkoming van de) Overeenkomst aan Student, Docent en Examinator wordt verstrekt en/of is vervaardigd, mag door hen op geen andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor deze aan haar ter beschikking is gesteld en blijft te allen tijde eigendom van Hypnos.
 3. Studenten, Docenten en Examinatoren dienen zich ervan bewust te zijn dat op alle studiematerialen, dus ook de materialen die geheel of ten dele vervaardigd zijn door derden zoals boeken, filmopnames etc., het Auteursrecht rust en dat geen enkele deel daarvan vermenigvuldigd, opgeslagen in een digitaal bestand en/of gepubliceerd mag worden zonder toestemming van Hypnos dan wel de auteur.
 1. Hypnos is niet aansprakelijk voor claims die hun oorsprong vinden in de gevolgde lessen, de studie zelf, de omgang met Docenten, Examinatoren en medestudenten en de gebruikte lesmaterialen. Voorts is zij niet aansprakelijk voor diefstal, lichamelijk of psychisch letsel, ontstaan tijdens studieactiviteiten. Deelname aan de opleidingen geschiedt geheel voor eigen risico van de Student. Dit is slechts anders wanneer de schade aantoonbaar en met opzet of door bewuste roekeloosheid is ontstaan door (medewerkers van) Hypnos.
 2. Indien er een gegronde aansprakelijkheidsstelling is kan deze nooit hoger zijn dan het maximaal door de verzekeraar uit te keren bedrag.
 3. Hypnos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
 4. De Student, de Docent en de Examinator vrijwaren Hypnos voor aanspraken van derden. Zij zijn zelf aansprakelijk voor hetgeen zij, mogelijk onbedoeld, veroorzaken en worden geacht hiervoor op adequate wijze te zijn verzekerd.
 1. Indien de student een klacht heeft dient hij deze altijd eerst bij Hypnos kenbaar te maken. Hypnos beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure (Evaluatie- en Klachtenprocedure). Klachten over een procedure waarin reeds op bezwaar is besloten staan niet meer open voor het indienen van een klacht tenzij deze klacht de procedure betreft.
 2. Uit respect voor elkaar en in de wetenschap dat communicatie via social media zeer beschadigend en escalerend kan werken hebben partijen met elkaar afgesproken dat er niet via de social media gecommuniceerd wordt over de opleiding noch over studenten, docenten of andere betrokkenen.  
 1. Op alle offertes en overeenkomsten tussen Hypnos en Student, Docent, Examinator of derden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.