Ga naar de inhoud

De opleiding praktisch

Opleiding

Wij bieden een vierjarige opleiding tot Hypnotherapeut en Psychosociaal therapeut op hbo-niveau, met een diploma van 240 EC.
Bij Studiebelasting, EC lichten we toe wat 240 EC inhoudt.

Start opleiding

De opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie start elk jaar eind september en loopt door tot half/eind juni.
De lesdagen van de eerste drie jaar van de opleiding vinden plaats op vrijdag, zaterdag en/of zondag en een enkele keer op donderdag.
De lesdagen van het vierde jaar worden gegeven op donderdag en zondag en een enkele keer op vrijdag of zaterdag.
Gemiddeld zijn er zo’n drie lessen per maand en in principe niet in de schoolvakanties. Het lesrooster maken we bekend in de winter voorafgaand aan het komende opleidingsjaar.

Zie voor een overzicht van de lessen: de roosters

Praktisch werken

Naast de theorie neemt het praktisch werken bij Academie Hypnos een belangrijke plaats in. Hypnotherapie leren toepassen kun je vergelijken met viool leren spelen. Je krijgt les in noten lezen en harmonieleer, maar je leert pas muziek maken door de viool te bespelen. Hoe meer je oefent hoe mooier het wordt.

Aan het begin van de opleiding stellen de studenten zelf oefengroepen samen. Deze groepen komen minimaal eens per twee weken bij elkaar om praktisch met elkaar te oefenen. We stimuleren studenten ook eens te oefenen met een andere oefengroep of met studenten uit andere lesjaren.

Tijdens de opleiding besteedt Academie Hypnos aandacht aan supervisie en intervisie.

Leertherapie

Naast het oefenen volg je elk jaar minimaal 5x leertherapie bij een erkend hypnotherapeut. Voor eerste- en tweedejaars studenten geldt dat deze leertherapeut is opgeleid bij Academie Hypnos. Het is belangrijk dat je bij de leertherapeut die je kiest een goed gevoel hebt. Leertherapie is niet bij het lesgeld inbegrepen.

Leertherapie is het ervaren van hypnotherapie en geldt als leerinstrument.

Toetsing

Het eerste opleidingsjaar sluit je af met een schriftelijk tentamen en een praktijktoets.

Het tweede opleidingsjaar sluit je af met twee schriftelijke tentamens en een praktijktoets.
Het derde opleidingsjaar sluit je af met een schriftelijk examen, een praktijkexamen en een afstudeeropdracht op hbo-niveau. 
Het vierde jaar, sluit je af met een praktijkopdracht.
Wanneer je alle opdrachten succesvol hebt afgerond krijg je het diploma uitgereikt.

In het tweede jaar start je met het schrijven van een afstudeeropdracht die je afrondt in het derde jaar. Je krijgt een begeleider toegewezen aan wie je vragen kunt stellen en de voortgang bespreken.

 

Academie Hypnos

De opdracht is een praktijkopdracht, een vorm van stage. Je behandelt cliënten van buiten de opleiding zoals een volwaardig hypnotherapeut. Je laat zien dat je een goede therapeut bent en het diploma van Hypnotherapeut en Psychosociaal therapeut waardig bent. Wanneer je een bepaald thema of bepaalde hulpvraag uitwerkt kun je de afstudeeropdracht zien als start van een specialisatie.

Het vastleggen op schrift is een belangrijke vaardigheid van de therapeut, onder meer voor psycho-educatie of voor overdracht naar collega’s.

Regels over tentamens en examens kun je nalezen in het Onderwijs Examen Reglement (OER), dat je ontvangt tijdens de opleiding. Hierin staat ook de evaluatie- en klachtenprocedure. 

Studiemateriaal

Studiemateriaal, opdrachten en competenties staan beschreven in de studiewijzer. Deze studiewijzer ontvang je op de eerste dag van de opleiding.

Vrijstellingen

Je kunt vrijstelling aanvragen voor één of meerdere lessen of tentamenonderdelen uit de opleiding waarvoor je aantoonbaar voldoende vooropleiding hebt.

Voor psychosociale basiskennis (PSBK) lessen geldt dat je vrijstelling kunt aanvragen wanneer je een van de volgende diploma’s hebt:
a. Je hebt een door CPION of SNRO geaccrediteerd PSBK-diploma.
b. Je hebt een diploma van een van de opleidingen die vrijstelling geven voor de psychosociale basiskennis volgens RBCZ (uitsluitend de rechterkolom). 

Vrijstelling voor andere lessen is mogelijk als je diploma’s, certificaten, studiemateriaal, curriculum etc. overlegt waaruit blijkt dat je deze lesinhoud elders hebt gevolgd. In overleg kan een aangepast rooster worden samengesteld.

Een aanvraagformulier voor vrijstellingen kun je opvragen bij ons en het staat ook in het studentenportaal. De examencommissie adviseert aan de directeur over de aangevraagde vrijstelling(en) die de beslissing neemt en de student informeert. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wanneer je recht hebt op vrijstelling hoef je de les die vrijstelling geeft niet te volgen en je krijgt vrijstelling voor het beantwoorden van de bijbehorende tentamenvragen. Je krijgt in dit geval korting op het opleidingsgeld.

Je kunt er ook voor kiezen om de les die vrijstelling geeft wel te volgen en alleen vrijstelling te krijgen voor het beantwoorden van tentamenvragen.

Eigen praktijk

Je kunt tijdens de opleiding eventueel al starten met een praktijk. Academie Hypnos adviseert echter om dit tijdens het eerste opleidingsjaar nog niet te doen en eerst meer ervaring op te doen. 
NB: Als je de opleiding nog niet hebt afgerond vergoeden de zorgverzekeraars jouw behandelingen nog niet.

* Zie hiervoor ook deze informatie van de overheid.

Studiebelasting, EC

Het eerste opleidingsjaar bestaat uit 23 lesdagen, het tweede en derde opleidingsjaar bestaat uit 24 lesdagen en het vierde jaar uit 18 lesdagen. De lesdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur met een uitloop naar 17:30 uur.

Naast het volgen van de lessen schatten we de studiebelasting in op minimaal één dag of twee dagdelen per week. Uiteraard is dit afhankelijk van hoe snel en efficiënt je zelf bent en hoeveel je bijvoorbeeld extra oefent met elkaar. Hierbij geldt dat hoe meer je je praktische vaardigheden oefent, hoe beter je het vak leert.

De studiebelasting bestaat, naast de contacturen en het verwerken van de les, uit:

In zowel het eerste, tweede als derde jaar krijg je een mentor toegewezen waarmee je kunt bespreken hoe het met jou en de voortgang van de opleiding gaat.

Als je een opleiding op hbo-niveau volgt, haal je studiepunten. Studiepunten worden uitgedrukt in EC. Dit komt van het Europees studiepuntensysteem ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Dit is een Europees systeem voor het overdragen en verzamelen van studiepunten, een instrument om studies en opleidingen transparanter te maken.

Een EC zegt ook iets over de studiebelasting. Een EC staat voor 28 studiebelastinguren (SBU).

Hoorcollege/lesdagen; 1 werkelijk uur = 1,5 SBU.
Oefengroepen/werkgroepuren; 1 werkelijk uur = 2 SBU.
Het bestuderen van literatuur; 6 pagina’s = 1 SBU.
Het schrijven van verslagen en andere werkstukken; 1 geschreven pagina = 8 SBU.

Opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie (registratie CPION hbo-niveau):

Eerste jaar, incl. PSBK = 60 EC
Tweede jaar, incl. PSBK= 60 EC
Derde jaar, incl. PSBK = 70 EC
Totaal driejarige opleiding = 190 EC

De driejarige opleiding geeft een diploma met 190 EC. Met het behalen van dit diploma op hbo-niveau word je ingeschreven bij het Landelijk Register Abituriënten van CPION. Dit is uniek voor een hypnotherapie opleiding in Nederland.

Het vierde jaar (registratie CPION hbo-niveau):

Vierde jaar = 50 EC

Na het afronden van alle vier studiejaren ontvang je een diploma van 240 EC. Met het behalen van dit diploma op hbo-niveau word je ingeschreven bij het Landelijk Register Abituriënten van CPION. Hiermee kun je je inschrijven als registertherapeut bij een beroepsvereniging en je AGB-codes aanvragen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dan jouw behandelingen gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Psychosociale basiskennis (PSBK): 

4 modulen = 50 EC

PSBK zit inbegrepen in de driejarige opleiding. Je kunt er ook voor kiezen om het PSBK programma los bij ons te volgen.

Toelatingseisen en studievoorwaarden

hartAcademie Hypnos maakt graag persoonlijk kennis met je wanneer je belangstelling hebt voor de opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie of wanneer je je wilt inschrijven voor de opleiding. Je kunt hier een oriëntatiegesprek voor aanvragen. Dit gesprek is onderdeel van het toelatingstraject.
Dit oriëntatiegesprek kan eventueel plaatsvinden tijdens een open dag of op een ander moment op afspraak. Vraag een oriëntatiegesprek aan via dit formulier of via e-mail

Voor de toelating tot de opleiding dien je minimaal een diploma op havo of mbo-4 niveau te hebben. Als je dit niet hebt, kun je een 21+ toets doen. In het oriëntatiegesprek bespreken we dit met elkaar. De 21+ toets is een toets op het toelatingsniveau met vragen over de Nederlandse taal, biologie en de maatschappij. We nemen de toets af op de leslocatie in Voorthuizen. Hier maken we een individuele afspraak voor. Er zijn geen kosten verbonden aan de 21+ toets. De uitslag krijg je zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde dag en uiterlijk binnen 2 weken.

Als student heb je ook eigen proceswerk te doen tijdens de opleiding. Door het oefenen met elkaar en leertherapie word je je steeds bewuster van je eigen emoties, verandering en persoonlijke ontwikkeling. Als je nog heel veel eigen proceswerk te doen hebt dat in de weg kan staan van je ontwikkeling tot therapeut, kan het verstandig zijn eerst hier aandacht aan te besteden voordat je aan deze opleiding deelneemt. Overleg dit met de coördinator van de opleiding.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van de opleiding.

Voor een overzicht van de kosten en wat wel en niet in het lesgeld inbegrepen is, ga naar kosten opleiding.

Zie hier hoe de opleiding is opgebouwd.

Kijk hier voor de evaluatie en klachtenprocedure.

Liever een kortere opleiding? Kijk dan bij bij- en nascholingen.